Aktuální účetní legislativa

Daňové zákony:

Občanský zákoník - nový od 1.1.2014

Zákon o daních z příjmů

Zákon o DPH

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Zákon o dani z nemovitostí

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon o dani silniční

Zákon o spotřebních daní

Zákon daňový řád

Zákon o účetnictví

Zákoník práce

Daňové a účetní novinky od ledna 2018

Nejvýznamnějším zásahem Ústavního soudu do aktuální podoby zákona je odklad náběhu III. a IV. fáze evidence tržeb do doby, než bude provedena novela tohoto zákona tak, aby respektoval vůli Ústavního soudu. Vzhledem k rozsáhlosti změn, které bude nutné v návaznosti na dnešní rozhodnutí legislativně upravit, vnímáme rozhodnutí odložit náběh III. a IV. fáze evidence tržeb jako jediné možné.

 

Nová pravidla pro uplatnění srážkové daně

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. 

Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. „Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2 500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání,“

Zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě

Od ledna 2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Zvyšuje se i daňové zvýhodnění na dvě a více dětí. S dětmi souvisí také významná změna v oblasti otcovské dovolené.

Od února 2018 mohou muži nastoupit na týdenní otcovskou dovolenou, a to kdykoliv během prvních šesti týdnů od narození dítěte. Za tuto dovolenou budou pobírat náhradu mzdy ve stejné výši jako matka, tedy 70 procent z denního vyměřovacího základu. Nárok budou mít jak zaměstnanci, tak i podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění.

Elektronické prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti

Prohlášení k dani budou moci zaměstnanci u svých zaměstnavatelů od roku 2018 učinit i elektronicky. Vedle elektronického formuláře bude vydán i nový tiskopis prohlášení k dani vzor 26. V případě elektronické formy je však nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance - elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele.

Od roku 2018 bude tedy zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani zvolí - zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek, daňových slev a zvýhodnění na děti budou také akceptovány v elektronické podobě.

Snížení základu daně o odběry krve a krvetvorných buněk

Podle zákona schváleného v roce 2017 je oceněno bezúplatné plnění (dar) pro zdravotnické účely za jeden odběr krve částkou 3000 korun, tedy o 1000 korun více než doposud. O tuto částku lze u fyzických osob snížit základ daně, pouze ale v případě, pokud dárci nebyla kromě souvisejících cestovních nákladů poskytnuta jiná finanční úhrada. Nově si mohou dárci od základu daně odečíst také částku dvacet tisíc korun za každý odběr krvetvorných buněk. Obě nezdanitelné části základu daně lze poprvé uplatnit v daňovém přiznání za letošní rok.

Zpřísnění podmínek pro získání daňového bonusu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. „Příjmy z kapitálového majetku či z nájmu se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný pro splnění limitu pro přiznání daňového bonusu. Tím je šestinásobek minimální mzdy, pro rok 2018 tedy částka 73 200 korun. Daňový bonus na vyživované děti se tudíž nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze závislé činnosti nebo příjmů ze samostatné činnosti nad uvedenou hranici.

Výdaje procentem z příjmů a slevy na dani

Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně uplatnit slevu na manžela, manželku či daňové zvýhodnění na dítě. Podrobnosti v textu Rok 2017 přinesl zásadní změny ve výdajových paušálech. To bylo možné doposud pouze v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím výdajů určených procentem z příjmů nepřesáhly polovinu celkového základu daně. Tato možnost se zavádí se současným snížením maximálních částek „procentuálních“ výdajů. Nově si paušální daň mohou nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání. 

Nově začnou platit nižší výdajové paušály pro všechny podnikatele a pronajímatele bez dalších podmínek a omezení. Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

 • 800 000 korun u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného
 • 600 000 korun u příjmů ze živnostenského podnikání
 • 300 000 korun u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
 • 400 000 korun z jiných příjmů ze samostatné činnosti (např. lékaři, autoři, daňoví poradci, tlumočníci, znalci, advokáti, s výjimkou podílů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku a honorářů autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize
 • 300 000 korun u příjmů z nájmu nemovitých věcí (domů, pozemků) a bytů a příjmy z nájmu movitých věcí (např. loď).


Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P

Možnost uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného je nově navázána na skutečnost, od kdy byl či nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud přitom byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Obdobně se postupuje u zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P.

Změny v důsledku růstu minimální a průměrné mzdy

Od 1. 1. 2018 se navyšuje minimální mzda z dosavadních 11 000 na 12 200 korun. V důsledku toho se na stejnou částku zvyšuje také „školkovné“. Dále se tím zvyšuje hranice nároku na výplatu daňového bonusu ve výši šestinásobku minimální mzdy, tj. na 73 200 korun ročně při uplatnění měsíčního bonusu u záloh na daň z příjmů u zaměstnavatele. Výše minimální mzdy také ovlivňuje hranici pro úplné osvobození starobních důchodů ve výši šestatřicetinásobku minimální mzdy, což je 439 200 korun. Na roční důchod, který je vyšší než tato částka, se osvobození v roce 2018 nevztahuje.

U zaměstnanců je minimální mzda také základem, z kterého se povinně odvádí pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta (4,5 procenta zaměstnanec a devět procent zaměstnavatel), to je 1 647 korun měsíčně. Stejnou částku budou muset od ledna 2018 odvádět i osoby bez zdanitelných příjmů, tedy ty, které nejsou zaměstnanci, osobami samostatně výdělečně činnými ani státními pojištěnci.

Pro účely důchodového pojištění se zvyšuje průměrná mzda, a to na částku 29 979 korun. Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet minimálních i maximálních vyměřovacích základů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění. Konkrétně minimální vyměřovací základ pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ činí šestinásobek průměrné mzdy, tudíž nově 179 874 korun. Tomu potom odpovídá minimální měsíční záloha ve výši 2 024 korun.

Odpisy technického zhodnocení podnájemcem a nehmotného majetku

Doposud bylo možné odepisovat technické zhodnocení pouze nájemcem, který užívá majetek na základě nájemní smlouvy, a to pouze za předpokladu, že má nájemce písemný souhlas vlastníka s odepisováním. „Díky novele zákona o daních z příjmů byla rozšířena možnost odepisovat technické zhodnocení i pro ostatní ekonomické uživatele majetku. Takovýmto uživatelem je tedy i podnájemce, který užívá majetek na základě podnájemní smlouvy, Novela se vztahuje na všechna technická zhodnocení, jež byla dokončena a uvedená do užívání po 1. červnu 2017.

Doposud byla u nehmotného majetku zákonem stanovená doba, po kterou je možné tento majetek odepisovat. Nově bude možné majetek odepisovat i po delší dobu než je uvedeno v zákoně, pokud budou zachovány zejména pravidla pro rovnoměrné daňové odpisy. Tato novela se bude vztahovat na majetek, u kterého odepisování začne až po 1. červnu 2017.

Nový bič na daňové neplatiče

Stát rovněž rozšiřuje boj s daňovými neplatiči. Proto k institutu nespolehlivého plátce DPH zavádí nový institut nespolehlivé osoby. Nespolehlivou osobou se stane osoba, která není plátcem a která závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně. Stane-li se nespolehlivá osoba plátcem DPH, stává se současně nespolehlivým plátcem.

Stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem. Dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci dnem nastávajícím po dni, kdy tato skupina přestala být plátcem.

Rozšíření přenesení daňové povinnosti

Dochází k dalšímu rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) na poslední skupiny komodit, u kterých to směrnice EU v oblasti DPH výslovně umožňuje:

 • při poskytnutí zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata;
 • při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci;
 • při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci;
 • při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky;
 • při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem.

Kartou půjde platit daně a cla na více úřadech

Od příštího roku se rozšíří možnost využívání platebních karet. Poplatníci budou mít možnost kartou uhradit své daně, cla a jiné poplatky, pokud se konkrétní úřad rozhodne tento typ placení nabízet. Platební karty mají potenciál zejména v situacích, kdy samotné zaplacení je podmínkou dalšího postupu daňového subjektu nebo je nepraktické jej odkládat, jako například u dovozních cel nebo některých typů poplatků.

 

Daňové a účetní novinky od ledna 2017

Daně z příjmů

Hlavní změny v daních z příjmů přinese novela zákona o daních z příjmů projednávaná jako součást daňového balíčku 2017 (sněmovní tisk 873 – 2. čtení proběhlo 30.11.2016 a ve 3.čtení by mohlo být schváleno v prvé polovině prosince). Daňový balíček 2017 měl nabýt účinnosti k 1.1.2017, ale pravděpodobně bude schválen až s účinností od 1.4.2017.Daňové sazby zůstanou pro rok 2017 nezměněny, stejně tak se bude nadále uplatňovat u zdanění mezd princip superhrubé mzdy. Součástí návrhu novely je však např. rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti (např. na příjmy z dohod o pracovní činnosti) nepřesahující měsíčně 2,5 tis. Kč (na příjmy z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč měsíčně se bude srážková daň uplatňovat dle nezměněných pravidel) - tato změna se však pravděpodobně uplatní až v roce 2018. Další změny se týkají např. oblasti odpisování hmotného a nehmotného majetku.

DPH

Pro rok 2017 vláda neschválila žádné změny v sazbách DPH (přeřazení stravovacích služeb do 15% sazby daně zákonem č. 113/2016 Sb. je účinné již od 1.12.2016) ani ke změně v limitu pro plátcovství (nadále se bude uplatňovat limit 1 mil. Kč za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců), v případě schválení novely předložené komunistickými poslanci (Senát bude projednávat 14.12.2016) a následného schválení prezidentem by od 1.1.2017 došlo k přeřazení novin do sazby 10 %.

Poslanecká sněmovna projednává daňový balíček 2017, jehož součástí je i rozsáhlá novela zákona o DPH. Koncepční změna je navržena v uplatnění DPH pro osoby, které společně podnikají na základě smlouvy o společnosti (postaru sdružení bez právní subjektivity) – protože se jedná o zcela nová pravidla (jednotlivé společně podnikající osoby budou uplatňovat DPH vzájemně mezi sebou atd.), umožňuje návrh novely přizpůsobit se novým pravidlům v přechodném období do 31.12.2018.

Novela obsahuje celou řadu dalších změn (celkem se jedná o 124 bodů změn a 7 bodů přechodných ustanovení), např. nová úprava pravidel pro povinnost přiznat daň reagují na směrnici EU ke zdanění poukázek. Novela se pravděpodobně uplatní s účinností od 1.4.2017.V legislativním procesu jsou i změny obsažené v dalších návrzích zákonů, pro rok 2017 došlo také k doplnění předpisů EU v otázce vymezení nemovitostí a služeb s nemovitostmi souvisejících

Minimální mzda

Minimální mzda se od 1.1.2017 zvyšuje na 11 000 Kč, v daňové oblasti to znamená např.:

 • zvýšení minimálního příjmu potřebného k výplatě daňového bonusu na dítě - např. podmínka ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzda činila pro rok 2016 šestinásobek částky 9 900 Kč, tj. 59 400 Kč (příjmy dle § 6, 7, 8 nebo 9 zákona o daních z příjmů); pro rok 2017 bude činit 66 000 Kč (navíc v případě schválení návrhu novely zákona o daních z příjmů pro rok 2017 se nebudou započítávat příjmy z kapitálového majetku podle § 8 a příjmy z nájmu dle § 9)
 • zvýšení maximální roční částky školkovného (slevy za umístění dítěte) z 9 900 Kč na jedno dítě za rok 2016 na 11 000 Kč za rok 2017.

 Cestovní náhrady

Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje vyhláška č. 366/2016 Sb., beze změny zůstává např. i pro rok 2017 sazba zahraničního stravného nadále činí:

 • 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
 • 35€ pro Slovensko, Polsko.

Sazby tuzemského stravného pro rok 2017 MPSV teprve připravuje.

Změny  v účetnictví a daňových zákonech ( konec roku 2016 a od 1.1/2017)

* od začátku listopadu dochází k významné změně u daně z nabytí (dříve daně z převodu). Nově ji bude vždy hradit kupující. Doposud ji ze zákona hradil vždy prodávající, nedohodly-li se smluvní strany jinak.

Elektronická evidence tržeb -  základní informace

1. O co jde =    EET  spočívá v tom , že je evidována každá platba  a zákazník  obdrží od obchodníka  účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový  , že nejpozději  při  uskutečnění evidované tržby odešle obchodník  datovou zprávu prostřednictvím  internetového připojení  na server  Finanční správy , kde budou informace uloženy , a bude vygenerován unikátní kód. Kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne účtenku.

Zákazník nebude povinen   vystavenou účtenku převzít.

 Evidovanou tržbou je jakákoli platba , která není ojedinělá a je uskutečňována prostřednictvím

a/ v hotovosti

b/ bezhotovostní ho převodu( platba kartou)

c/šeku, směnky

d/ jiné- stravenky, poukazy

Jedná se o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob- nejde o ojedinělý příjem platby .

2.pro koho a od kdy  -

Platí pro plátce i neplátce DPH

1. od 1.12.2016 – UBYTOVÁNÍ , STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ(CZ- NACE skupina 55-56)

2.od 1.3.2017 -  MALOOBCHODY a VELKOOBCHODY(CZ- Nace skupina 45,46 a 47)

3. pravděpodobně  1.3.2018 – svobodná povolání, doprava a zemědělství s výjimkou těch , které jsou zařazena do třetí fáze

4.od pravděpodobně 1.6.2018- vybraná řemesla a výrobní sinosti(CZ – NACE skupina 13-17,20.4,22,23,25,31-33,43,95,96.

Legenda :CZ- NACE- klasifikace ekonomické činnosti Evropské unie

3.technické řešení

a/ Smart phone + bezdrátová tiskárna – provoz z velmi malým obratem

b/ tablet + bezdrátová tiskárna – provoz  malých provozů s malým obratem

c/ kompaktní přenosná zařízení bez  cloudových  služeb--  malý provoz – obchodník bez stále provozovny

                                                                            

d/Kompaktní přenosná zařízení s cloudovými službami - malé provozy

e/ All-n-one kompaktní zařízení- od malých  po střední provozovny

f/ PC pokladnystřední až velké provozovny

g/Jednoúčelové pokladny- střední až velké provozovny nebo do sítí provozoven

h/Registrační pokladny vyhovující pro provoz EET

KONTROLA –  Finanční správa, Celní správa  např. kontrolní nákupy

* A. Fyzické osoby

Zavedení srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti „malého rozsahu“

Za účelem odbourání administrativní náročnosti související s povinností podat daňové přiznání poplatníkem zavádí novela zjednodušený systém zdanění drobných příjmů ze závislé činnosti přímo srážkou u zaměstnavatele. Srážková daň ve výši 15 % by tak měla být uplatňována nejen u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce do 10 tis. Kč/měsíc, ale nově i u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti do 2,5 tis. Kč/měsíc (např. svědečné u zaměstnance, odměna za výkon funkce, příjem ze zaměstnání malého rozsahu, dohoda o pracovní činnosti do výše hrubého příjmu 2 500 Kč).

Limit 2 500 Kč je shodný s tzv. rozhodnou částkou pro účast na pojistné na sociální zabezpečení
a z většiny těchto příjmů tedy zároveň nebude odváděno ani pojistné. Nutno však upozornit, že toto nebude vždy pravidlem, např. u odměn za výkon funkce se i u těchto malých příjmů bude dále odvádět 9 % zdravotní pojištění.

 

* B. Právnické osoby a společná ustanovení

Odpisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem – novinka u podnájemních vztahů a cese nájemních smluv

Návrh novely nově umožňuje odpisovat technické zhodnocení i v případech, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému subjektu (např. dle důvodové zprávy podnájemci nebo novému nájemci při cesi nájemní smlouvy), a to za stejných podmínek, za nichž dle současného znění zákona může odpisovat technické zhodnocení nájemce.

Obdobný postup, jaký je v současné době aplikován pro vztah mezi vlastníkem a nájemcem při ukončení nájmu, tj. identifikace a ocenění nepeněžního příjmu, by pak měl platit i v případě ukončení užívacího vztahu mezi osobami, které majetek užívaly. V praxi půjde především o okamžik ukončení vztahu mezi nájemcem a podnájemcem nebo v případě cese nájemní smlouvy. Dle důvodové zprávy k navrhované novele není záměrem zdanění nepeněžního příjmu u vlastníka již v okamžiku cese užívacího vztahu, u vlastníka by mělo dojít k vypořádání až při ukončení nájmu.

Navrhovaná úprava by tak měla mimo jiné zajistit jednoznačnější řešení v případě cesí nájemních smluv a překonat výklad vyjádřený Nejvyšším správním soudem (7 Afs 28/2013 – 23), dle kterého takový postup nebyl možný.

Nové ustanovení se dle přechodných ustanovení použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely.

  

Zdanění záloh na výplatu podílu na zisku a nárok na vratku v případě změny společníka

Novela zákona potvrzuje obecný princip aplikace srážkové daně, a to, že je-li plnění hrazeno formou záloh, je každá záloha i doplatek z vyúčtování celkového plnění samostatným příjmem.

Novelou je zároveň řešena situace, kdy se vrací vyplacená záloha na podíl na zisku poté, co došlo
k převodu nebo přechodu podílu na obchodní korporaci. Právo na vrácení neoprávněně sražené daně pak náleží poplatníkovi, kterému vznikla povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku. To znamená, že pokud přechází na nového nabyvatele povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku, náleží mu i právo na vrácení neoprávněně sražené daně z této zálohy.

 

Daňové a účetní novinky 2016

1/ Nařízení vlády č.233/2015Sb. o minimální mzdě- Minimální mzda se stanoví ve výši 9 900Kč.

 

2/ Kontrolní hlášení od 1.1.2016

- osoby podnikající podle smlouvy o společnosti

- prvním obdobím , za které se podává první kontrolní hlášení je leden 2016

a/ právnické osoby – podávají každý měsíc ( první kontrolní hlášení do 25.února 2016)

b/ fyzické osoby

- měsíční plátci DPH – podávají každý měsíc( první kontrolní hlášení do 25.února 2016)

- čtvrtletní plátci DPH – podávají čtvrtletně ( první kontrolní hlášení do 25.dubna 2016)

-povinnost podat měsíčně k 25.dni bez tolerance.

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě , může očekávat pokutu ve výši:

* 1000 Kč , pokud jej dodatečně podá(po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně.

*10 000Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté , co jej správce daně vyzval.

* 30 000 Kč , pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení , nebo

*50 000 Kč , pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně může navíc uložit pokutu až do výše 50 000Kč tomu , kdo na základě výzvy k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Správce daně může navíc též uložit pokutu až do výše 500 000 Kč tomu , kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení.

 

Proto Vás tímto žádáme o předání daňových dokladů vždy k 15.dni v měsíci.

 

3/Všechny pozemky související se stavbou podléhají základní sazbě DPH (21%).

 

4/Kvůli změnám ve způsobu oceňování veškerý majetek , který nebyl z nějakých důvodů zařazen do aktiv společnosti( do 31.12.2015) bude posuzován jako výnos.