daňové novinky 2019

Daň z příjmů fyzických osob

Ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob, dochází již od 1. ledna 2019. Společně s úrovní nejnižšího výdělku dojde také k růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy, a to o 1 150 Kč až 2 300 Kč měsíčně.

 

Zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu či penze

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze (např. starobní důchody) od daně z příjmů fyzických osob o 41 400 Kč ročně oproti roku 2018. Tedy ze současných 439 200 Kč na 480 600 Kč.

Zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení

Díky zvýšení minimální mzdy se navyšuje také částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených za takové umístění. Sleva na dani bude nově 13 350 Kč za rok.

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus

Limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus se zvyšuje na částku 80 100 Kčza rok.

Změna hranice pro solidární zvýšení daně

V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení daně na částku 1 569 552 Kč.

Daň z příjmů právnických osob

V oblasti daně z příjmů právnických osob dochází k transpozici směrnice Rady (EU) 2016/1164, kterou se stanoví pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu.

Tato směrnice zavádí nová opatření, která mají za cíl omezit možnost přesouvat zisky v rámci skupiny propojených společností s cílem minimalizovat zaplacenou daň, a je závazná pro všechny členské státy.

Novela zákona o daních z příjmů zavádějící tato opatření ještě nebyla schválená, nicméně se očekává, že v průběhu roku 2019 nabydou účinnosti další novinky uvedené níže.

Omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů

Podstatou tohoto ustanovení je, že nadměrné výpůjční výdaje (tzv. rozdíl mezi jinak daňově uznatelnými výpůjčními výdaji a zdanitelnými výpůjčními příjmy) jsou uznatelné v základu daně pouze do určitého stanového limitu vypočteného pro daňové účely z daňového zisku před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Pokud tedy nadměrné výpůjční výdaje tento limit přesáhnou, zvyšují o překročenou částku výsledek hospodaření.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Toto pravidlo zavádí povinnost dodanění příjmů dosažených prostřednictvím ovládané společnosti, která se nachází v daňové jurisdikci s nízkým zdaněním.

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě, tedy musí do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka.

Změna v definici základního investičního fondu

S účinností od 1. ledna 2019 dochází k doplnění formální podmínky registrace akcií na Burze cenných papírů, kterou musí investiční fond přijatý na regulovaný trh splňovat, aby byl považován za základní investiční fond.

Nově bude moci daňového zvýhodnění v podobě nižší sazby daně ve výši 5 % využívat pouzeten investiční fond, jehož investorem je právnická osoba, která na investičním fondu sama nebo spolu se spojenými osobami vlastní podíl nižší než 10 %, a který neprovádí aktivity srovnatelné s živnostenským podnikáním.

Daň z přidané hodnoty

Snížení sazby DPH u vybraných služeb a zboží

Pokud účinnost novely zákona o DPH (v rámci novely zákona o elektronické evidenci tržeb) nastane v průběhu kalendářního roku, dojde ke snížení dosavadní sazby DPH ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % na druhou sníženou sazbu 10 % u vybraných služeb a pitné vody dodávané vodovodem. Vytváří se tak do určité míry prostor pro případné snížení či nezvyšování spotřebitelských cen.

Jedná se o následující služby:

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část),
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
  • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o DPH, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů – to neplatí pro točené pivo),
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené,
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
  • drobné opravy jízdních kol,
  • kadeřnické a holičské služby.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky

S účinností tzv. daňového balíčku, tedy prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni zveřejnění ve Sbírce zákonů, bude věřitel nově oprávněn provést opravu základu daně (a tedy i výše daně nedobytné pohledávky) nejen v případě, že dlužník bude v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkurzu na jeho majetek, jako je tomu nyní, ale také v případě, že pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, nastala smrt dlužníka či soud schválil oddlužení dlužníka.

Změna pravidel při uplatnění odpočtu při registraci a zrušení registrace

V rámci „daňového balíčku“ dochází také k rozšíření možnosti uplatnění odpočtu u nově vzniklého plátce u dlouhodobého majetku, který pořídil až 60 měsíců přede dnem, kdy se stal plátcem. Rovněž se stanoví jednoznačné podmínky pro vracení uplatněného odpočtu daně při zrušení registrace.

Spotřební daně

Zavedení zdanění zahřívaných tabákových výrobků

S účinností „daňového balíčku“ se zavádí také zdanění tzv. zahřívaných tabákových výrobků. Zdanění zahřívaných tabákových výrobků je národní úpravou, neboť dosud nebyl dohodnut harmonizovaný přístup k jejich zdanění v rámci EU.

Tyto výrobky budou značeny tabákovou nálepkou stejně jako ostatní tabákové výrobky. Sazba spotřební daně pro zahřívané tabákové výrobky je stanovena ve stejné výši jako pro jemně řezaný tabák nebo ostatní tabák ke kouření (2 236 Kč/kg), tj. 2,236 Kč/g tabáku obsaženého v těchto výrobcích.