Účetní služby - česky, rusky, anglicky

 

Naše účetní a poradenská společnost poskytuje ekonomickýdaňový a účetní servis malým a středním firmám, včetně firem se zahraniční účastí. Komunikace může probíhat česky, rusky, nebo anglicky. Zaměřujeme se především na vedení účetnictví pro firmy a společnosti z Prahy, ale nabízíme působnost i pro klienty z okolí Prahy a středních Čech.

Našim klientům nabízíme vedení finančního účetnictví (podvojné, daňová evidence), vedení skladové evidence a evidence investičního majetku s ohledem na odpisové skupiny.

 • Provedeme zpracování roční uzávěrky, včetně mimořádných uzávěrek.
 • Pro management zpracujeme vyhodnocení účetních informací podle individuálních požadavků.
 • Provedeme finanční analýzu podniku, včetně výkazu cash flow. Sestavíme rozpočet na úrovni podniku.
 • Zabýváme se daňovou agendou, vypracováním dokumentace pro státní orgány (prohlášení k DPH, roční daňové přiznání).
 • Nabízíme rovněž externí zpracování mezd a vedení mzdové agendy.
 • Vykazování údajů pro INTRASTAT (statistika vyváženého a dováženého zboží), vrácení DPH z EU.
 • Kontrolní hlášení k DPH.
 • Souhrnné hlášení k DPH.
 • Správa DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS).

 

Zaručujeme vysokou kvalitu poskytovaných služeb a diskrétnost. Preferujeme  zejména  individuální přístup k požadavkům a potřebám klientů, naším cílem je jejich prosperita a ekonomický růst.       

 _______________________________________________________________________________________________

NABÍDKA ÚČETNÍCH SLUŽEB

KOMPLEXNÍ zpracování podvojného účetnictví

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňovýc dokladů k DPH
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů
 • zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • agenda přijatých a vydaných faktur
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • vedení skladové evidence
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky
 • zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti, souhrnné hlášení (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • auditorem zpracované přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • vykazování údajů pro INTRASTAT (statistika vyváženého a dováženého zboží)
 • vrácení DPH z EU
 • zpracování  Kontrolního hlášení
 • zpracování  Souhrného hlášení

 

DAŇOVÁ evidence

 • peněžní deník 
 • závěrkové operace: počáteční stav peněžního deníku, rezervy, uzávěrkové úpravy, výpočet daně z příjmů, seznam pohledávek a závazků 
 • pokladní kniha (i v cizí měně)
 • kniha bankovních výpisů (i v cizí měně)
 • kniha faktur přijatých i vystavených
 • pohledávky
 • závazky
 • vedení evidence majetku
 • tiskové sestavy: přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy
 • seznam odběratelů i dodavatelů

 

MZDOVÁ agenda

 • kompletní zpracování mezd
 • registraci organizace na Správě sociálního zabezpečení 
 • registraci organizace u Zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců organizace
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Správu sociálního zabezpečení
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Zdravotní pojišťovny
 • zpracování a doručení ročních přehledů na Finanční úřady
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmů
 • zpracování a doručení hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • měsíční zpracování mezd zahrnuje (po předložení podkladů pro zpracování – přehled nepřítomností, odpracovaných hodin a výše hrubé mzdy)