Účetní služby - česky, rusky, anglicky

 

Naše účetní a poradenská společnost poskytuje ekonomickýdaňový a účetní servis malým a středním firmám, včetně firem se zahraniční účastí. Komunikace může probíhat česky, rusky, nebo anglicky. Zaměřujeme se především na vedení účetnictví pro firmy a společnosti z Prahy, ale nabízíme působnost i pro klienty z okolí Prahy a středních Čech.

Našim klientům nabízíme vedení finančního účetnictví (podvojné, daňová evidence), vedení skladové evidence a evidence investičního majetku s ohledem na odpisové skupiny.

Provedeme zpracování roční uzávěrky, včetně mimořádných uzávěrek.

Pro management zpracujeme vyhodnocení účetních informací podle individuálních požadavků.

Provedeme finanční analýzu podniku, včetně výkazu cash flow. Sestavíme rozpočet na úrovni podniku.

Zabýváme se daňovou agendou, vypracováním dokumentace pro státní orgány (prohlášení k DPH, roční daňové přiznání).

Nabízíme rovněž externí zpracování mezd a vedení mzdové agendy.

Vykazování údajů pro INTRASTAT (statistika vyváženého a dováženého zboží), vrácení DPH z EU.

Kontrolní hlášení

Souhrné hlášení

Správa DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOSS)

 

Zaručujeme vysokou kvalitu poskytovaných služeb a diskrétnost. Preferujeme  zejména  individuální přístup k požadavkům a potřebám klientů, naším cílem je jejich prosperita a ekonomický růst.       

 ________________________________________________________________________

                   

NABÍDKA ÚČETNÍCH SLUŽEB

Komplexní zpracování podvojného účetnictví

 

 • sestavení účetního rozvrhu účetní jednotky
 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • sledování zákonných a formálních náležitostí účetních dokladů a daňovýc dokladů k DPH
 • zaúčtování převzatých účetních dokladů
 • zpracování účetního deníku, vč. poznámek a provázaností s ostatními evidencemi
 • vedení hlavní knihy a knih analytických účtů
 • agenda přijatých a vydaných faktur
 • vedení knih pohledávek a závazků
 • sledování sald jednotlivých účtů a jejich průběžné inventury
 • vedení evidence dlouhodobého majetku
 • vedení skladové evidence
 • sledování dosažení kritérií pro povinné ověření účetní závěrky
 • zpracování přiznání k DPH a vedení záznamní povinnosti, souhrnné hlášení (u plátců DPH)
 • sledování výše obratu pro účely zákona o DPH
 • zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
 • tisk měsíčních výsledků hospodaření dle požadavku klienta
 • tisk konečných verzí zpracovaných účetních knih
 • auditorem zpracované přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • vykazování údajů pro INTRASTAT (statistika vyváženého a dováženého zboží)
 • vrácení DPH z EU
 • zpracování  Kontrolního hlášení
 • zpracování  Souhrného hlášení

 

 

DAŇOVÁ evidence

 

 • peněžní deník 
 • závěrkové operace: počáteční stav peněžního deníku, rezervy, uzávěrkové úpravy, výpočet daně z příjmů, seznam pohledávek a závazků 
 • pokladní kniha (i v cizí měně)
 • kniha bankovních výpisů (i v cizí měně)
 • kniha faktur přijatých i vystavených
 • pohledávky
 • závazky
 • vedení evidence majetku
 • tiskové sestavy: přiznání k DPH, peněžní deník, výkaz příjmů, výdajů i majetku a závazků, stav závazků a pohledávek ke dni, přehledové sestavy
 • seznam odběratelů i dodavatelů

 

MZDOVÁ agenda

 

 • kompletní zpracování mezd
 • registraci organizace na Správě sociálního zabezpečení 
 • registraci organizace u Zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců organizace
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Správu sociálního zabezpečení
 • zpracování a doručení měsíčních přehledů na Zdravotní pojišťovny
 • zpracování a doručení ročních přehledů na Finanční úřady
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu fyzických osob
 • zpracování vyúčtování srážkové daně z příjmů
 • zpracování a doručení hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
 • měsíční zpracování mezd zahrnuje (po předložení podkladů pro zpracování – přehled nepřítomností, odpracovaných hodin a výše hrubé mzdy)