daňové novinky 2020

Zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádějí ze svého zdanitelného příjmu sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmů. I když se sazby pojištění ani daně z příjmů pro příští rok nemění, někteří lidé zaplatí na přímých daních víc než letos kvůli zvýšení minimálních vyměřovacích základů a minimální mzdy.

Odměna za práci nesmí být v Česku nižší než státem stanovená minimální mzda. Minimální mzda se od ledna 2020 zvýší o 1250 korun na 14 600 korun.

Roční sociální pojištění a zdravotní pojištění OSVČ se vypočítává z ročního vyměřovacího základu, přičemž od vypočtené roční částky se odečtou zaplacené měsíční zálohy během roku a případný nedoplatek se uhradí do 8 dní od odevzdání přehledů o příjmech a výdajích.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být sociální pojištění a zdravotní pojištění i při zisku v jednotkách tisícikorun vypočteno vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Za celý kalendářní rok 2019 činí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 98 100 korun a u zdravotního pojištění 196 194 korun.

Pro rok 2020 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění na 104 508 korun a pro platbu zdravotního pojištění na 209 010 korun.

„OSVČ platící současně minimální sociální pojištění a zdravotní pojištění zaplatí za rok 2019 v souhrnu 55 133 korun, za rok 2020 to bude již 58 734 korun, meziročně si tedy pohorší o 3601 korun,“ vypočítává Ivanco.

Na solidární dani se zaplatí méně

Lidé s vysokými příjmy odvádějí ještě sedmiprocentní solidární daň, která se platí z příjmů nad zákonný limit, který za celý kalendářní rok 2019 činí 1 569 552 korun, ale za rok 2020 již 1 672 080 korun. Do rozhodných příjmů pro platbu solidární daně se zohledňují pouze zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Z pasivních příjmů jako například z pronájmu se solidární daň neplatí.

„Při stejně vysokých příjmech nad limit se tedy zaplatí za rok 2020 méně na solidární dani, například lidé se započitatelným příjmem 1 640 000 korun za rok 2019 solidární daň platit musí, zatímco za rok 2020 ji již platit nebudou,“ upozorňuje Ivanco.

Řešení pojistného vztahu se prodraží

Měsíčně budou v roce 2020 muset platit na zdravotním pojištění více osoby bez zdanitelných příjmů, neboť platba na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) činí 13,5 procenta z minimální mzdy. Kvůli jejímu zvýšení z 13 350 korun na 14 600 korun vzroste povinná měsíční platba všech OBZP z 1803 korun na 1971 korun. OBZP platí měsíční platby do 8. dne následujícího měsíce, poprvé bude nutné uhradit vyšší měsíční platbu za leden 2020.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let, jinak nemůže být státní starobní důchod přiznán, získaná doba pojištění rovněž ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu.

„Období, které není pro důchodové účely hodnoceno do doby pojištění, ať už zaměstnáním, podnikáním, nebo formou náhradní doby pojištění, je vhodné pojistit formou dobrovolného důchodového pojištění na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění pro rok 2020 se přitom zvyšuje z 2289 korun na 2439 korun,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Vyšší limit pro vedlejšák

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, například při zaměstnání, v penzi nebo během studia, se ze zisku vůbec neplatí sociální pojištění, když je dosažený příjem, snížený o související výdaje, do limitu.

Za celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 korun, za celý kalendářní rok 2020 to bude již 83 603 korun. Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti bude tedy výhodnější.

Klesne DPH

Zákonodárci ale přišli i s některými úlevami, například zvýšili limit na osvobození piva vyrobeného v domácnosti u spotřební daně z 200 litrů na 2000 litrů za kalendářní rok.

Vedle toho novela zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) přesouvá do nejnižší 10procentní sazby DPH například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby.

Do nejnižší sazby budou spadat také opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, audioknihy a elektronické knihy či točené pivo.

Toto snížení DPH podle ekonomů ale ke zlevňování nejspíš nepovede. Výjimkou má být voda, na jejíž zlevnění chce ministerstvo financí tlačit svým cenovým výměrem.

Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011.

Od 1.1.2020 došlo k těmto zásadním změnám:

1. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že kupující sdělí prodávajícímu platné daňové identifikační číslo

2. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, žeprodávající uvede obchod do souhrnného hlášení

3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladu (call-off-stock)

Pokud např. slovenský plátce přemístí 15.1.2020 do ČR zboží, které je sice určeno pro konkrétního českého plátce, ale je v ČR uskladněno v konsignačním skladu, ze kterého bude postupně prodáváno českému plátci, tak nemusí český plátce zdaňovat přemístění celé zásilky uskutečněné 15.1.2020 (jak dosud vyplývá z českého zákona o DPH), ale až jednotlivé postupné prodeje. Předpokladem je, že jsou dodrženy všechny podmínky dané směrnicí a prováděcím nařízením pro režim call-off-stock.

4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Pokud např. německý plátce DE1 prodává zboží německému plátci DE2 a tento zboží prodává plátci CZ a zboží je přepraveno přímo z Německa od DE1 do ČR, tak se přeprava z Německa do ČR musí přiřadit buď k obchodu DE1-DE2 nebo k obchodu DE2-CZ. Pokud je přiřazena k obchodu DE1-DE2, tak vzniká prostřední osobě DE2 povinnost zaregistrovat se v ČR k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Do 31.12.2019 se musela prostřední osoba registrovat v ČR k dani např. v situaci, kdy ona žajišťovala přepravu - např. u obchodu DE1 - DE2 bylo dohodnuto, že zboží bude dodáno v závodě prodávajícího DE1 a u obchodu DE2-CZ bylo dohodnuto, že DE2 dodá zboží do skladu kupujícího v ČR. Od 1.1.2020 lze na základě směrnice přepravu v uvedeném případě přiřadit k obchodu DE2-CZ, DE2 se nemusí v ČR registrovat k dani a CZ kupující přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

5. stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž předložením může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - za předpokladu, že není prokázán opak.

 

Vyšší spotřební daně

V rámci tzv. daňového balíčku vláda mj. prosadila vyšší zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Současně se u loterií i ostatních sázek zavádí 15procentní srážková daň z výher nad milion korun.

Zvyšují se spotřební daně z lihovin a cigaret. Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret vzroste příští rok o 12 až 13 korun. U půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena mohla podle výrobců stoupnout o 9 korun.