Daňové novinky 2023

zdroj - www.mfcr.cz

Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč

Od ledna 2023 je navýšen limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Současný limit 1 mil. Kč je nastaven ve stejné výši od vstupu České republiky do EU, tedy 18 let. Tento krok představuje daňovou souhrnnou úsporu ve výši až 10 mld. Kč ročně. Důsledkem tohoto kroku bude výrazné snížení administrativní zátěže u malých podnikatelů, kterým odpadne povinnost registrovat se jako plátci DPH a plnit řadu s plátcovstvím spojených povinností (např. podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení, aj.). Osoby, které dosud plátci nejsou a které v průběhu prosince přesáhnou hranici 1 mil. Kč (a nepřesáhnou 2 mil. Kč), do systému DPH nebudou zapojeny, pokud nebudou dobrovolně chtít. Rovněž plátcům, kteří nepřesáhnou hranici 2 mil. Kč a byli dosud plátci DPH, je umožněno zrušit registraci a ze systému DPH vystoupit.

 O polovinu se snižuje pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, zároveň se prodlužuje lhůta pro jeho podání

Od roku 2023 se upravují parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. O polovinu budou sníženy pokuty (s výjimkou pokuty za 1000 Kč) za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Dále se prodlužuje lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky.

Silniční daň je z velké části zrušena, pro těžká vozidla byly sníženy sazby na úroveň minimálních dle směrnice Euroviněta 

Novela zákona o dani silniční zrušila silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Ty jsou vymezeny silničními vozidly kategorie N2 a N3 a jejich přípojnými vozidly kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovány v registru silničních vozidel v ČR. Současně byly u nadále zdanitelných vozidel (nákladní automobily N s druhem karoserie BA nebo BB, tahače návěsů a silniční tahače a přívěsy) sníženy roční sazby na úroveň minimálních sazeb dle směrnice Euroviněta a došlo ke zjednodušení jejich danění. Hodnoty sazeb vychází z minimálních ročních sazeb směrnice Euroviněta. Dochází také ke zrušení snižování sazeb daně v závislosti na datu první registrace vozidla, čímž dochází ke zjednodušení výpočtu daně. Zároveň je zrušena povinnost platit čtvrtletní zálohy silniční daně, čímž dochází k významnému snížení administrativy pro podnikatele.

Minimální mzda pro rok 2023.

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2023 nejméně 17 300 Kč za měsíc nebo 103,80 za hodinu. V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se použije minimální hodinová, nikoli měsíční mzda

Výši zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2023 pro OSVČ

 V roce 2023 se pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zvýší výše minimální zálohy na sociální pojištění z dosavadních 2841 Kč na 2944 Kč. Také výše minimální zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ vzroste v roce 2023 z 2627 Kč na 2722 Kč. Na minimálních zálohách odvede OSVČ v roce 2023 celkem 67 992 Kč, což je o 2376 Kč více než v roce 2022.

Pro OSVČ se zavádí tři pásma paušálního režimu daně

V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč se od ledna 2023 zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic nemění a příští rok budou platit paušální zálohy podle aktuálních odhadů ve výši 6 208 Kč v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy v roce 2022 (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně). První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

 

Celková paušální záloha

Daň z příjmů

Pojistné na důchodové pojištění

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění

I. pásmo

6 208 Kč

100 Kč

3 386 Kč

2 722 Kč

II. pásmo

16 000 Kč

4 963 Kč

7 446 Kč

3 591 Kč

III. pásmo

26 000 Kč

9 320 Kč

11 388 Kč

5 292 Kč

 Zvyšují se částky ročního příjmu, do kterých se nemusí podávat daňové přiznání

Od ledna 2023 bude podávat daňové přiznání každý, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Doposud byl tento limit nastaven ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto současných 6 000 Kč.

 Nepodnikající fyzické osoby s datovou schránkou nemají povinnost podávat elektronické daňové přiznání

V souvislosti s novelou daňového řádu je od roku 2023 zúžen okruh osob, které mají povinnost podávat daňová přiznání a další formulářová podání elektronickou formou. Povinnost se nebude nově vztahovat na nepodnikající fyzické osoby, které mají aktivní datovou schránku.

  Končí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby

Od roku 2023 jsou podnikatelé zbaveni povinnosti elektronicky evidovat tržby. Tím poklesne jejich administrativní zátěž a odpadnou jim náklady s EET spojené, zejména na pokladní zařízení a jeho aktualizaci či na internetové připojení. Spolu s náklady na straně Finanční správy odhadujeme souhrnné náklady na EET na zhruba 2 mld. Kč ročně. Naopak s růstem bezhotovostní ekonomiky ztrácela EET svůj význam z pohledu státního rozpočtu. V roce 2025, kdy je podíl bezhotovostních plateb odhadován na 80 %, by byl její přínos pro státní rozpočet již bagatelní. V současnosti je povinnost elektronicky evidovat tržby již třetím krokem pozastavena v důsledku covidové pandemie.