daňové novinky 2022

Zvýšení slevy na dani na poplatníka Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku  30 840 Kč.

Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu Faktické zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti vypláceného finančním úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti.

Od nového roku platí nová výše paušální daně pro živnostníky: Výše měsíční zálohy na paušální daň pro příští rok vychází na 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. K úpravě paušální daně dochází vždy jednou za rok a její výše závisí na vývoji průměrné mzdy, podle čehož se upravují zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.


Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ hlavní činnost činí 9 728 Kč, tomu odpovídá záloha (29,2 %) ve výši 2 841 Kč.
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ vedlejší činí 3 892 Kč, tomu odpovídá záloha 1 137 Kč. Vyměřovací základ pro
OSVČ v paušálním režimu bude činit 11 188 Kč, pojistné bude činit 3 267 Kč.

Minimální mzda se zvýší na 16 200 Kč. Odpovídajícím způsobem budou navýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro příslušné skupiny prací. Změna bude mít s ohledem na znění ustanovení § 117 zákoníku práce vliv i na příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, neboť ten má pro podnikatelskou (mzdovou) sféru činit nejméně 10 % částky stanovené jako základní sazba minimální mzdy.

Možnost předávat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného finančního úřadu.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů  V souvislosti s uzákoněním nároku na odškodné vyplacené státem osobám sterilizovaným v rozporu s právem a osobám poškozeným mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, bude v obou těchto případech vyplacená částka osvobozena od daně z příjmů fyzických osob.

Opětovně začne platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří jsou zahraničními rezidenty. Toto osvobození mělo být zrušeno, ale pro podporu možnosti získat finanční prostředky na zahraničních trzích, byla tato úleva znovu zavedena. K osvobození od daně z příjmů dochází v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, čímž dojde k omezení možnosti zneužití toto osvobození k účelovému snížení základu daně z příjmů.

Nová sleva na dani za zastavené exekuce: Novela exekučního řádu stanovuje, že za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

Mezinárodní daňové vztahy: Během roku 2021 vstoupila v platnost a od 1. ledna 2022 se tak v ČR začne prakticky provádět smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů s Bangladéšem. Jedná se o standardní komplexní bilaterální daňovou smlouvu, která upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů.

Změna oceňovací vyhlášky: Novelizace vyhlášky o oceňování majetku spočívá zejména v každoroční aktualizaci základních cen nemovitých věcí. Jejím cílem je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Nová úprava přinese občanům větší jistotu ve správnosti odhadnutých cen a v některých případech i úsporu za znalecké posudky.

Změny v regulaci vodného a stočného: Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026 s účinností od 1. ledna 2022. Po loňském snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % tak úřad pokračuje v aktivním přístupu k cenové regulaci vodárenství. V tomto výměru jsou nastavena nová pravidla tak, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné. Hlavní změnou výměru je zavedení tzv. vyrovnání. Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny.

Změny v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu: Od 1. ledna 2022 dochází k novinkám v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. Ruší se možnost stanovit základ daně souhrnně za zdaňovací období při použití zvláštního režimu, zavádí se povinnost přiznat daň z přijaté úplaty předem (záloh) na cestovní službu podléhající zvláštnímu režimu a upravují se podmínky pro osvobození od daně u cestovní služby ve zvláštním režimu týkající se letecké přepravy poskytnuté v EU a zároveň ve třetí zemi.

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. (Současně začne období doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků s  tabákovou nálepkou odpovídající „staré sazbě daně, tj. označené písmenem „F“. V případě cigaret činí toto období tři měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků pak šest měsíců. Následně bude možné spotřebitelům nabízet již pouze výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu spotřební daně.)

Pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům dojde k aktualizaci: a) výše náhrady za používání silničních moto rových vozidel, b) průměrné ceny pohonných hmot a c) výše stravného. Jedná se o každoroční pravidelnou aktualizaci na základě zmocnění v § 189 odst. 1 zákoníku práce.

 


Účetnictví v českém, ruském a anglickém jazyce

Daňová evidence
Podvojné účetnictví

Daně

Daň z příjmu
Daňová přiznání
DPH a ostatní daně

Mzdy

Zpracování mezd
Personální agenda
Malé i velké organizace