Daňové novinky 2024

 Daň z příjmů právnických osob:

 •         zvýšení korporátní sazby daně z 19 % na 21 %;
 •         zavedení limitace 2 mil. Kč pro vstupní cenu osobních vozidel za účelem daňových odpisů;
 •         zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;
 •         zavedení možnosti nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

Daň z příjmů fyzických osob:

       obecně pro všichni:

 • posun prahu pro progresivní 23% sazbu daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy (od ledna 2024 bude tedy platit nová hranice příjmu 1 582 812 Kč za rok, resp. 131 901 Kč za měsíc);
 • zvýšení hranice pro osvobození bezúplatných příjmů (darů) z 15 000 Kč na 50 000,- Kč ročně;
 • zrušení školkovného a slevy na studenta;
 • omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku;
 • zavedení omezení ve výši 40 mil. Kč v případě aplikace osvobození příjmů   z prodeje cenných papírů nebo podílu při splnění časového testu (platné od roku 2025 – u podílů a akcií nabytých do konce roku 2024 bude možné použít speciální definici pro nabývací cenu);
 • snížení limitu pro osvobození výhry z loterie či tomboly z 1 mil. Kč na 50 000 Kč.

        

        pro OSVČ:

 • navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %);
 • zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %;
 • postupné zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění o 5 % ročně až do roku 2026 (z aktuálních 25 % vzroste až na 40 % průměrné mzdy).

           - V roce 2024 činí nová měsíční minimální záloha 3 852 korun - pro OSVČ vykonávající činnost jako hlavní   

- Minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší v roce 2024 činí 1 413 Kč.

 • Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ vedoucí činnost jako hlavní činí 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy, což je pro rok 2024 částka 2 968 korun .
 • OSVČ, která vykonává činnost jako vedlejší zálohy na zdravotní pojištění neplatí, pojistné na základě reálných příjmů se platí zpětně za celý rok zároveň s podáním přehledu o příjmech a výdajích na pojišťovnu.

       

      pro zaměstnance:

 • znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatel bude za své zaměstnance dál odvádět 2,1 % jako dosud);
 • omezení zaměstnaneckých nepeněžních benefitů (příspěvky na sportovní a kulturní akce, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení apod.) na polovinu průměrné mzdy za rok – v roce 2024 tedy budou osvobozeny do výše 21 983 Kč (pokud zaměstnanci během roku vyčerpají vyšší hodnotu benefitů, rozdíl bude třeba dodanit a odvést z něj i zdravotní a sociální pojištění); víc:  https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/f-novinky/Metodicka-informace-k-zamestnaneckym-benefitum-od-1-ledna-20.pdf     
 • zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce a zavedení evidence DPP;
 •  úprava sazeb pro dodanění služebních aut využívaných i pro osobní účely zaměstnanců – dosud dodaňovaný nepeněžní příjem ve výši 1 % z ceny vozidla bude nově rozdělen na další dvě sazby podle emisní třídy vozu (pro nízkoemisní vozidla bude platit sazba 0,5 %, pro bezemisní pak pouze 0,25 %);
 •  sjednocení osvobození příspěvků na stravování do výše 70 % stravného pro pracovní cestu dlouhou 5–12 hodin (tj. 107,10 Kč) bez ohledu na formu (stravování zajištěné na pracovišti, stravenky, stravenkový paušál) – zcela se ruší pravidlo daňové uznatelnosti stravenky do 55 % její hodnoty;
 •  zrušení daňového odpočtu za příspěvky odborové organizaci;
 •  zrušení osvobození od daně u bezúplatného plnění do výše 2 000 Kč za rok a sociální výpomoci na překlenutí mimořádně obtížných poměrů.

 

        paušální daň 2024

Paušální režim

 

 2024

 

1. pásmo

 

  7 498 korun

 

2. pásmo

 

16 745 korun

 

3. pásmo

 

27 139 korun

 

Pásmo paušální daně závisí na předchozím příjmu ve zdaňovacím období a vykonávané činnosti.

 • První paušální pásmo mohou využít všechny OSVČ s příjmem do 1 000 000 korun, dále potom OSVČ s příjmem do 1 500 000 korun, jestliže mají alespoň 75 procent svých příjmů z činností, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál a také OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, když mají alespoň 75 procent příjmů z činnosti, u které lze uplatnit 80procentní výdajový paušál.
 • Druhé paušální pásmo mohou využít OSVČ s příjmem od 1 000 000 korun do 1 500 000 korun bez ohledu na vykonávanou samostatnou výdělečnou činnost a dále potom OSVČ s ročním příjmem do 2 000 000 korun, když alespoň 75 procent příjmů tvoří příjmy, u kterých lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál.
 • Třetí paušální pásmo mohou využít ostatní OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 korun

 

 

 

Změny DPH v roce 2024

 • Základní sazba DPH zůstane 21 %.
 • Snížená sazba - nově 12 %.

 

          Snížená sazba DPH 12 % od roku 2024

 • potraviny (bez nápojů), bezlepkové výrobky
 • léky a farmaceutické výrobky
 • zdravotnické prostředky
 • stavební práce
 • vodné a stočné
 • teplo
 • pravidelná doprava cestujících, příležitostná hromadná autobusová doprava osob
 • ubytovací služby
 • stravovací služby
 • vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven a podobně
 • časopisy a noviny (podle původního návrhu to měly být jen časopisy)
 • dětské sedačky do automobilů
 • pohřební služby

 

    Snížení DPH z 21 % na 12 %

 • příležitostná hromadná autobusová doprava osob

 

     Zvýšení DPH z 10 % na 21 %

 • točené pivo
 • úklidové práce v domácnostech
 • opravy obuvi, kožených výrobků a kol
 • kadeřnické a holičské služby a sauny
 • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin a po

 

  Zvýšení DPH z 15 % na 21 %

 • nápoje
 • sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu
 • služby autorů a výkonných umělců
 • řezané květiny
 • palivové dřevo

 

  Snížení DPH z 10 % na 0 %

 • knihy

 

DPH a auto

 • limit výši vstupní ceny u vozidel kategorie M1 (vozidla k přepravě osob s maximálně osmi místy pro pasažéry nebo víceúčelová vozidla) je nastaven na částku 2 miliony Kč a měla by platit jak pro vstupní cenu vozidla, tak i pro jeho zvýšenou či změněnou vstupní cenu.
 • plátci DPH si budou moci uplatnit v souvislosti s pořízeným vozidlem kategorie M1 částku nároku na odpočet DPH v maximální hodnotě 420.000 Kč (21 % z částky 2 mil. Kč). Limitace nároku na odpočet se bude vztahovat nejen na pořízení vozidla, ale také na jeho technické zhodnocení

 

Ještě jedna  novela DPH od 1.1.2024 zákonem 417/2023 Sb. Do zákona zase jednou přibývají nové paragrafy - § 110zz, 110zza, zzb až § 110zzj: jde o novou oznamovací povinnost, kterou mají poskytovatelé platebních služeb (modelově banky) vůči správci daně.

Takže od 1.1.2024 se bankám zavádí automatická oznamovací povinnost, jakmile jejich klientovi přijde za kvartál více než 25 plateb z jiných členských států, tzv. přeshraniční platby. Banka nebude řešit proč, za co, ani kolik. Jediné podstatné je počet transakcí. Potom banka oznámí správci daně do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí údaje o platbách a příjemci.

 Dan z nemovitých věci  

Novela zákona o dani z nemovitých věcí - stručný popis významných změn na rok 2024:

 • https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Novela_zakona_o_dani_z_nemovitych_veci_zmeny2024.pdf